Afgelopen zaterdag 6 maart 2021, vond de onlinebijeenkomst plaats van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. In deze bijeenkomst was er speciale aandacht voor de ongedocumenteerden. Thema van de bijeenkomst zaterdag was: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u!’ Meer dan 150 mensen hadden zich gemeld. De bijeenkomst werd geleid door drs. Ineke Bakker, sinds kort voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen. De bijeenkomst is opgenomen zodat wie dat wil deze kan bekijken. Klik hier

Als eerste kwam aan het woord Eduard Nazarski, oud-directeur van Amnesty International en oud-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Hij gaf een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond migratie , asiel en vluchtelingenbeleid. Wat mij daarbij opviel was het feit dat veel mensen wijzen op het belang van ” opvang in de regio” maar dat van de mensen die landen in de regio’s met veel vluchtelingen daarvoor van andere landen niet de middelen krijgen. Slechts 48% van de nodige en toegezegde gelden zijn ook daadwerkelijk gedekt dus waar is de solidariteit! Toegezegd werd dat de landelijke Raad van Kerken naar de formateur van een nieuw kabinet een brief zal sturen en dat de werkgroep vluchtelingen hieraan een bijdrage zal leveren met de vraag om een humaan vluchtelingenbeleid.

Daarna kwam het verhaal van dr Erik Borgman. Hij is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij ging in op de vraag: waar haalt een mens geloof, hoop en moed vandaan. Centraal staat het thema van vandaag uit Marcus 10. In de discussie via de chat daarna komt vooral onze verlegenheid tevoorschijn: we vinden wel dat er in Nederland gastvrijheid betoond moet worden maar zouden we daarvoor ook ons eigen huis beschikbaar stellen? Nemen wij werkelijk mensen op? Wat hebben wij daar zelf voor over?

Vervolgens ging Derk Stegeman kort in op de inhoud van de werkdag van de werkgroep Vluchtelingen die in het najaar zal worden gehouden. Dan kan de dag hopelijk weer fysiek gehouden worden en is er nog meer uitwisseling mogelijk tussen de Raden van Kerken en werkgroepen vluchtelingen. De vragen die dan aan de orde komen zijn

  1. De vraag van onze roeping als kerken en geloofsgemeenschappen om mensen op te vangen, om opvangplekken te creëren, hetzij letterlijk in onze kerkgebouwen, maar in elk geval in onze kerkgemeenschappen.
  2. De vraag hoe we vanuit de kerken de bestaande netwerken van kerkbedden kunnen versterken en misschien ook kunnen verbinden met andere bestaande netwerken?

De tekst van Erik Borgman en Derk Stegeman vindt u ook hieronder.

Online werd ook afscheid genomen van Jan van der Kolk, tot voor kort voorzitter van de werkgroep. Hij werd toegesproken door Kees Nieuwerth, vicevoorzitter van de Raad die Jan’s grote verdienste noemde vooral in het doorgaan waar anderen dat onmogelijk dachten en het feit dat hij zich ook direct en actief inzette voor individuele vluchtelingen die hij tegenkwam en daardoor veel bereikte voor die mensen.
Afgesloten werd met een gebed door Christien Crouwel en een lied gezongen door Gert Landman.

Daarnaast zijn drie korte filmpjes opgenomen van ongedocumenteerden en de problemen waar ze in Nederland mee te maken krijgen. U hoort en ziet hun wanhoop, waarbij ook duidelijk wordt hoe ze tussen wal en schip vallen in de regelgeving.

Voor de gefilmde korte impressies zie ook www.kiesvoorongedocumenteerden.nl   

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg heeft op 6 maart deelgenomen en zal deelnemen aan de najaarsbijeenkomst en een ieder die interesse heeft is uitgenodigd contact met ons op te nemen om te bezien hoe we onze werkgroep vluchtelingen weer nieuw leven kunnen inblazen en te kijken hoe we in Leidschendam-Voorburg ook als kerken hieraan nog meer en concrete aandacht kunnen besteden.

Verslag Bep van Sloten
met overname van teksten en links van de website van de landelijke Raad van Kerken.