De Wereldraad van Kerken (WCC), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Moslimraad van Ouderen en de New Yorkse Raad van Rabbijnen hebben een belangrijke gezamenlijke oproep tot klimaatverantwoorde financiering ondertekend. ‘Een morele verplichting en verantwoordelijkheid tegenover alle kinderen en leven ter wereld’, stellen zij.

‘Samen kunnen we invloed uitoefenen op de manier waarop geld wordt geïnvesteerd. Zo geven we een gezamelijke reactie tegenover de existentiële dreiging van klimaatverandering’, zei waarnemend algemeen secretaris van de WCC ds. prof. dr. Ioan Sauca bij de ondertekening van de oproep. ‘Familiegeld, kerkgeld, bedrijfsvermogen, nationale tegoeden: we hebben echt iedereen nodig om deze stap naar een duurzame toekomst voor onze kinderen te zetten.’

Investeer in oplossingen

De bevindingen van het laatste IPCC-rapport, dat op 4 april werd gepubliceerd, maken duidelijk hoe dringend de uitdaging is. Daarom wordt in de gezamenlijke oproep een beroep gedaan op financiële dienstverleners. Ze worden opgeroepen om met urgentie doeltreffende maatregelen te nemen om de financiering van fossiele brandstoffen stop te zetten en te investeren in hernieuwbare energie en onderzoek naar oplossingen voor de bedreigingen van klimaat en leven.

In de oproep worden financiële dienstverleners opgeroepen ‘olie- en gasbedrijven te verplichten alle nieuwe ontwikkelings- of uitbreidingsprojecten stop te zetten, waaronder met name alle projecten in het Noordpoolgebied. En zich aan te sluiten bij de door de VN in het leven geroepen Net-Zero Asset Owner Alliance, Banking of Insurance Alliances, afhankelijk van de aard van de financiële instelling.’

De tekst van de verklaring besluit met een uitnodiging aan ‘alle leden van onze kiesdistricten en al onze partners om hetzelfde te doen, zodat we samen woorden in daden kunnen omzetten en de verandering kunnen zijn waartoe we oproepen.’

Invloed kerken en geloofsgemeenschappen

VN-secretaris-generaal António Guterres verwelkomt het initiatief. ‘De financiële dienstensector heeft té lang de wereldwijde verslaving aan fossiele brandstoffen mogelijk gemaakt’, zei hij. ‘Het is nu tijd voor financiële dienstverleners om de overstap naar hernieuwbare energie te versnellen. Zij hebben de macht en de verantwoordelijkheid’, zei Guterres. ‘De wetenschappelijke en morele verplichting is duidelijk: er mogen geen nieuwe investeringen worden gedaan in de uitbreiding van winning en toepassing van fossiele brandstoffen.’

Guterres voegde daaraan toe: ‘Dit jaar moeten alle particuliere financiers stoppen met het financieren van de hele kolensector, van mijnbouw tot elektriciteitsopwekking, en actief hun financiering verschuiven naar hernieuwbare energiebronnen. Gelovige mensen, gemeenschappen en organisaties hebben de invloed die nodig is om deze overgang te bewerkstelligen. Ik ben blij met dit belangrijke initiatief vanuit kerken en geloofsgemeenschappen.’

Foto: WCC | Sean Hawkey/Life on Earth Pictures

bericht overgenomen van de website van de Raad van Kerken in Nederland www.raadvankerken.nl